Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!

Quảng cáo

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Hợp đồng mua bán tên miền đẹp tại Kênh tên miền

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÊN MIỀN

01 Tháng 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——– *** ———

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN;

- Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thoả thuận giữa hai bên.


Hôm nay, ngày…… tháng…… năm……… tại …….., chúng tôi gồm có:
1. Bên Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Họ và tên : ……………………………………………………………….
CMTND số: ………….do Công an: cấp ngày …………….
Địa chỉ: …………………………………………………………… …………..
Điện thoại: ……………………………………………………….…… …………

Email đang quản trị tên miền : ………………………………………..

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Họ và tên : ………………………………………………………
CMTND số: do Công an: cấp ngày ………………
Địa chỉ: ……………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………….

Email sẽ dùng quản trị tên miền :……………………………..

Hai bên nhất trí cùng thoả thuận ký Hợp đồng chuyển nhượng tên miền (sau đây gọi tắt là Hợp đồng), cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung của giao dịch:
Bên A thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng tên miền cho bên B theo nội dung sau:
1.1. Tên miền: ……………………………………
1.2. Đăng ký tại : ………………………………
1.3. Đăng ký ngày : …………………………….
1.4. Email quản trị tên miền : ………………………..
1.5. Điều kiện thanh toán:
- Bên B thanh toán cho bên A………….. đồng (…………… đồng) là giá trị giao dịch theo thoả thuận của hai bên, ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này (Có Biên bản giao nhận tiền);
- Bên B sẽ Chuyển tên miền cho bên A ngay sau khi bên A hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tên miền cho bên B .

1.6. Phương thức thanh toán: Trả trực tiếp bằng tiền mặt

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
2.1. Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng tên miền cho bên B.
2.2. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về việc:
- Tên miền được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng tự do;
- Tên miền được ghi ở Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng bình thường, hiện không cầm cố và chưa chuyển nhượng cho bất kỳ ai;
2.3. Hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng tên miền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng cho ………………..
2.4. Khi hoàn tất việc chuyển nhượng Bên A sẽ giao toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng có chữ ký xác nhận của ……………………. về việc xác nhận ………… hoặc người thứ ba do …………… chỉ định là người sở hữu hợp pháp tên miền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
2.5. Bên A cam kết tên miền nêu tại Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng cho bên B, theo đúng số lượng và giá bán tại Điều 1 của hợp đồng này. Trong trường hợp bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện hợp đồng, sẽ phải đền bù cho bên B bằng …..% giá trị của hợp đồng này.
2.6. Có trách nhiệm thanh toán phí thủ tục chuyển nhượng (nếu có).

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
3.1. Cam kết thanh toán cho bên A tổng giá trị chuyển nhượng đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.
3.2. Đảm bảo việc mua bán tên miền diễn ra đúng như các điều khoản quy định trong Điều 1.
3.3. Được hưởng mọi quyền lợi phát sinh của tên miền được ghi tại Điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày ……………..

Điều 4: Thời hạn hiệu lực Hợp đồng: ………………………………………………
4.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi các bên đã hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo nội dung và tinh thần của Hợp đồng.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp:
Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ cùng nhau hoà quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả 2 bên. Nếu không thể hoà giải được thì các tranh chấp sẽ đưa vụ việc ra Toà án Nhân dân Thành phố …………. giải quyết.

Điều 6: Điều khoản thi hành:
6.1. Hợp đồng đã được các bên đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản ghi trong Hợp đồng này.
6.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký các thoả thuận bổ sung.
6.3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN

(ghi rõ họ tên và chữ ký ) ( Ghi rõ họ tên và chữ ký )

……………………………. … ……………..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More
Ten mien dep